Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znění původních stanov platných do 28. ledna 2015

29. 1. 2015
Znění původních stanov platných do 28. ledna 2015
 
 
Schválené znění stanov registrované 16.6. 2006 MV ČR pod č. j. VS/1-1-/64490/06-2
 
Stanovy občanského sdružení
T o u ž i m s k ý   a n t i v ě t r n í k
 
Čl. 1
Název a sídlo
l. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem „Toužimský antivětrník“ (dále jen Sdružení).
2. Sídlem Sdružení je Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 01.
 
Čl. 2
Cíl a zaměření činnosti
1. Hlavním cílem Sdružení je ochrana přírody a krajiny v regionu Toužimska, který je pro tento účel vymezen územím obcí Krásné Údolí, Otročín, Toužim a Útvina, a zastupování zájmů obyvatel Toužimska vůči orgánům státní správy a samosprávy, jakož i ochrana občanů těchto obcí a vlastníků nemovitostí v těchto obcích před činností třetích osob, směřující ke zhoršení kvality celé lokality, zhoršení životního prostředí, nedodržování či přímému porušování platných právních norem a jiné obdobné činnosti, jejíž výsledek může být výše uvedeným subjektům na újmu.
2. Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a společný postup jeho členů při naplňování cílů Sdružení (dle čl. 2 bodu 1. těchto stanov).
3. Při realizaci svých cílů postupuje Sdružení podle těchto stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů.
 
Čl. 3
Členství
1. Členové přípravného výboru Sdružení se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy Sdružení.
2. Členem Sdružení se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
3. Člen Sdružení je povinen dodržovat tyto Stanovy, příp. další vnitřní předpisy, vydané Sdružením, včetně usnesení členských schůzí, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a zápisy ukládají.
4. Člen Sdružení má právo podílet se na činnosti Sdružení a předkládat členské schůzi návrhy k veškeré činnosti Sdružení.
5. Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena nebo vyloučením člena členskou schůzí, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
 
Čl. 4
Orgány
Orgány Sdružení jsou:
- členská schůze
- předseda
- místopředseda
- tajemník.
 
Čl. 5
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové Sdružení.
2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale zpravidla jedenkrát ročně. Schůzi svolává předseda, resp. místopředseda, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň třetina členů. Oznámení o konání členské schůze se provádí na území Toužimska způsobem v místě obvyklým.
3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
- schvalování stanov a jejich změn a jiných vnitřních předpisů Sdružení a jejich změn,
- schvalování plánu činnosti Sdružení na kalendářní rok,
- schvalování zprávy o činnosti Sdružení za předcházející kalendářní rok, včetně zprávy o hospodaření,
- přijímání nových členů, vylučování členů,
- volba a odvolání předsedy, místopředsedy a tajemníka,
- revize hospodaření,
- usnášení o zániku Sdružení,
- další věci, o nichž se členská schůze usnese.
4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K přijetí usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
5. Členskou schůzi je možno vykonat děleně v uvedených obcích. V tomto případě je k přijetí platného usnesení nutné jeho schválení na všech dílčích členských schůzích.
6. Z jednání členské schůze se pořizuje písemný zápis obsahující průběh jednání a přijatá usnesení.
 
Čl. 6
Předseda, místopředseda
1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány Sdružení, zastupují je navenek a jednají jeho jménem ve všech věcech, každý samostatně. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí.
2. Předseda (resp. místopředseda) svolává členské schůze dle potřeby. Jednou ročně je povinen svolat výroční členskou schůzi a předložit jí k projednání zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření ve formě roční účetní závěrky a plánu činnosti na další
kalendářní rok.
3. Předseda (resp. místopředseda) má právo zmocnit jednat jménem sdružení další osoby (např. právního zástupce). Tyto další osoby jednají ve stanovených věcech na základě a v rozsahu písemného zmocnění každá samostatně.
 
Čl. 7
Tajemník
1. Tajemník je výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí.
2. Tajemník vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví. Tajemník eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti sdružení.
3. Tajemník se ve své činnosti řídí pokyny předsedy a místopředsedy.
 
Čl. 8
Funkční období
1. Funkční období předsedy, místopředsedy a tajemníka je stanoveno tříleté.
 
Čl. 9
Zásady hospodaření
1. Hospodaření Sdružení se řídí obecně závaznými předpisy.
2. Sdružení získává prostředky k zajištění své vlastní činnosti a administrativního chodu z příspěvků svých členů, darů, dotací a grantů.
3. Majetek Sdružení tvoří movitý a nemovitý majetek, který Sdružení získalo.
4. Finanční prostředky Sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení, popř. na jeho bankovním účtu. Podpisové právo k tomuto účtu mají předseda a místopředseda.
5. Hospodaření Sdružení projednává, schvaluje a revizi provádí členská schůze.
6. Sdružení vede vlastní účetnictví.
 
Čl. 10
Závěrečné ustanovení
1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Sdružení se registruje podle zákona.
3. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.