Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropské komisi a Evropskému parlamentu

5. 11. 2009
Otevřený dopis evropským institucím
 
J.-L. Butré,
předseda představenstva EPAW
3 rue des Eaux – 75016 Paris – France
Tel.: +33 (0)6 80 99 38 08
Evropské komisi a Evropskému parlamentu
 
 
 
Vážené dámy a pánové,
 
"EPAW" platforma, Evropská platforma proti větrným farmám, vznikla 4. října 2008 v Paříži z popudu několika desítek francouzských, německých, španělských a belgických sdružení, k nimž se od té doby připojily další z Velké Británie, Itálie a Nizozemska. Dostává se jí podpory z celého světa.
EPAW podporuje obnovitelné zdroje energie, pokud jsou skutečně společensky, ekonomicky a ekologicky přijatelné a snižují spotřebu fosilních paliv a emisí CO2. Při zavádění obnovitelných zdrojů energie je nezbytná alespoň minimální podpora okolního obyvatelstva.
EPAW vyjadřuje politování nad tím, že šíření některých z těchto obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii, pod tlakem finanční nebo ideologické lobby, má negativní dopady a ve výsledku není v souladu se základními požadavky na trvale udržitelný rozvoj. 
EPAW pevně stojí za tím, že větrné turbíny jsou nejvíce alarmující případ, protože po desítky let spotřebovávaly většinu veřejných zdrojů na podporu obnovitelných zdrojů, aniž by kdy prokázaly svou užitečnost, že větrné turbíny nejsou přínosem ale naopak jsou škodlivé pro životní prostředí. 
EPAW upozorňuje na rostoucí počet zkušenostní ze zpětné vazby, které prokázaly, že větrné turbíny jsou zcela neslučitelné s evropskou politikou v oblasti udržitelného rozvoje:
§         Větrné elektrárny mají velmi malý vliv na snížení emisí CO2 v důsledku přílišné závislosti na fosilních tepelných elektráren, které jsou nezbytné pro vyrovnání výkyvů větrných elektráren.
§         Z toho vyplývá, že větrná energie je vždy dražší a stávající dovoz fosilních paliv výrazně nesnižuje.
§         Větrné elektrárny vyžadují financování nových prostředků k regulaci elektřiny a významné rozšíření evropské elektrické sítě, jejíž stabilitu prokazatelně ohrožují výkyvy větrných zdrojů.
§         Výstavba těchto nových vyskonapěťových vedení znamená další, velmi vážný útok na životní prostředí.
§         Větrné turbíny užírají obrovské veřejné finanční prostředky k udržení umělého trhu, díky kterému mohou existovat, i přes desetiletí technického pokroku jsou stále nerentabilní.
§         Ale ještě větší skandál je to, že excesy tohoto umělého trhu jsou financovány ze soukromého bohatství nashromážděného od daňových poplatníků a spotřebitelů, aniž by ve prospěch zlepšení životního prostředí přinesly odpovídající užitek, právě naopak.
§         Větrné turbíny silně poškozují krajinu a historické stavby, Evropské přírodní a kulturní dědictví
§         Vzhledem k tomu, že větrné turbíny způsobují snižení hodnoty nemovitostí, často nemají majitelé domů, kteří celý pracovní život do domova investovali.
§         Větrné elektrárny výrazně poškozují kvalitu života obyvatel, u některých to dokonce může vést k poškození zdraví.
§         Větrné turbíny přispívají ke značnému poškozování volně žijících živočichů a přírodních oblastí, ničí biotopy, i ty, které byly dosud jako zázrakem ušetřeny rozšiřující se lidskou činností, betonování a stavebních strojů, ušetřeny.
 
Vzhledem ke zjevným rozporům mezi cíli Evropské unie, které se týkají udržitelného rozvoje a alarmujícími výsledky současné politiky masivního rozšířování větrných elektráren, EPAW vyzývá Evropskou unii k:
1.                   Moratoriu na okamžité ukončení všech projektů větrných elektráren v Evropské unii, včetně těch, které již byly schváleny.
2.                   Revizi větrné energetiké politiky EU posledních deseti let, od zcela nezávislé skupiny odborníků, přičemž je třeba vzít v úvahu následující čtyři stanovené body:
 
Bilance úspor emisí CO2:
Započítání emisí CO2 do výstavby, údržby, kontroly a demontáže větrných turbín, stejně jako jakékoliv jiné nepřímé účinky spojené s jejich provozem včetně emisí CO2 vznikajících nezbytným pokrytím výkyvů větrných elektráren elektrárnami na fosilní palivava. 
V celkovém vyhodnocení by poté mělo být vyjasněno, do jaké míry přispívá politika využití větrné energie v EU k dosažení cílů Kjótského protokolu.
 
Ekonomický dopad na rozpočty:
Studie musí objektivně posoudit přímé a nepřímé náklady vyplývající z rozšiřování větrných elektráren, a jejich dopad na veřejné výdaje, stejně tak objasnit jejich dlouhodobé vlivy na elektřinu pro domácnosti, podniky a ostatní spotřebitele.
Analizované náklady by měly zahrnovat:
·         Veškeré daňové úlevy, dotace a regulované ceny elektrické energie, větrné energetiky, průmyslu a pod.
·         Veškeré náklady související s realizací nových tepelných elektráren pro kompenzaci kolísání větrných elektráren, dalších vysokonapěťových vedení pro připojení větrných turbín na elektrizační soustavu, na centra pro regulaci kolísající větrné energie a na rozšíření elektrické sítě. 
 
Vzhledem k tomu, že větrné elektrárny v mimořádné míře využívají veřejných prostředků, EPAW požaduje finanční kontrolu, ve které budou zkoumány praktiky průmyslu větrné energie a jeho subdodavatelů. Mělo by prověřit mimo jiné i firemní struktury ve vztahu k daňovým rájům.
 
Důraz na sociální dopady:
Dopad větrných turbín na lidské zdraví, odborníci by je měly zkoumat velmi důkladně na reprezentativních vzorcích obyvatelstva.
Šetření by také mělo posoudit vliv větrných elektráren na změny v místech, v postižených regionech analyzovat vývoj hodnoty pozemků a staveb, stejně jako jejich turistické atraktivnosti.
 
Dodatek k dopadům na životní prostředí:
Šetření by mělo obsahovat přehled větrných turbín, které znehodnotily přírodní oblasti a krajinu, což je bezpochyby porušení Evropské úmluvy o krajině, v níž se uvádí: "Jako výraz evropské identity a různorodosti je naše společná krajina, životní prostředí, přírodní a kulturní dědictví, skládající se z krajiny běžné nebo hodnotné, městských nebo venkovských oblastí, země nebo vody. "
Proto je nepřijatelné, že evropské instituce umožňují ničit a uniformovat evropskou krajinu od Laponska po Gibraltar tisícům větrných turbín, někdy dokonce i uprostřed hodnotných lokalit soustavy Natura 2000.
EPAW požaduje, aby nezávislí ornitologové a biologové zcela objektivně posoudili vlivy větrných turbín a souvisejících vysokonapěťových vedení na volně žijící živočichy a jejich biotopy.
Nakonec také zhodnocení různých vlivů výstavby, provozu a nehod větrných turbín na půdu, vodu a podzemní vodu, a to zejména:
·         betonování základů pro větrnou turbínu,
·         výstavba přístupových komunikací (ovlivňující vodní toky a mající vliv na půdní erozi a tím i na reprodukci pstruhů a lososů),
·         pravidelné používání čisticích prostředků (u věží a rotorových listů), vypouštění nebo úniku maziva, atd.
·         sesuvy půdy, jak byly zaznamenány např. v Irsku.
 
EPAW zdůrazňuje, že současná větrná energetická politika EU neoprávněným zvýhodňováním větrných turbín podporuje euroskeptismus.
Podporujeme názory dobře informovaných kruhů a veřejného mínění v ekologickém povědomí, že evropské instituce by se neměly zaměřit na řešení větrné energitiky, aniž by současně nebraly v úvahu její stálé finanční zátěže a skutečné dopady na životní prostředí.
Vyzýváme Vás, jako osvícené euroobčany, aby vaše volba nebyla založena pouze na mýtu o čistotě větrné energie tak, jak byl na zakázku větrné loby vypracována.
Bylo by velmi nešťastné, kdyby Evropská unie odmítla provést přehodnocení větrné energetické politiky, když dnes již nejsou neznámy škodlivé účinky větrných energetických zdrojů na lidské zdraví, stejně jako na ekonomiku, konkurenceschopnost evropského společenství a životního prostředí.
 
Děkujeme Vám za Váš zájem o názory občanů Evropy.
 
Se srdečným pozdravem
 
Podpora:                                                            Podpis: